20 bz
Aktualności
Poniedziałek, 19 listopad 2018 r.
11.07.2018
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w drugą i czwartą środę ( pracującą ) miesiąca.

 
INFORMUJEMY W 20 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ SĄ WOLNE STANOWISKA W KORPUSACH:
SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW I OFICERÓW

 

 


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w drugą i czwartą  środę ( pracującą ) miesiąca.

 ZASADY NABORU DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone wymagania - w zależności od wieku.

Wszyscy kandydaci do służby zawodowej muszą posiadać:

 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • niekaralność sądową;
 • obywatelstwo polskie;

Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany:
1. żołnierz rezerwy, który posiada:

 • ukończone gimnazjum;
 • odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;
 • niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez  wojskowego komendanta uzupełnień;

2. żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów obejmuje:

 • bieg na 3000 m;
 • podciąganie na drążku wysokim;
 • bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem;
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!

Stawiennictwo: do godz. 8.30 w dniu kwalifikacji, przed biurem przepustek
JW. 1248 ul. Wojska Polskiego 4 BARTOSZYCE

I Etap: Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego
II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą:

 

 • książeczkę wojskową;
 • strój sportowy;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie cywilne i wojskowe;
 • dokumenty poświadczające inne kwalifikacje przydatne w wojsku;
 • ankietę personalną (do pobrania poniżej).
Ankieta Personalna

 

 

WIADOMOŚCI DODATKOWE:
Tel. kontaktowe:

 • Szef sekcji WF i sportu – 727 040 028 lub 261 327 429 (informacje o dyscyplinach, normach i grupach wiekowych)
 • oficer sekcji personalnej – 261 327 325  (informacje o etatach dla oficerów rezerwy)
 • Podoficer sekcji personalnej – 261 327 215 (informacje o etatach dla podoficerów rezerwy)
 • Podoficer sekcji personalnej – 261 327 514 (informacje o etatach dla szeregowych rezerwy).

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również
Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Warunki służby:

 1. Wynagrodzenie około 3100 PLN (brutto).
 2. Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania.
 3. Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej.
 4. Gratyfikacja urlopowa dla siebie i członków rodziny.
 5. Dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej.
 6. Odprawa pieniężna po zakończeniu służby.
 7.  Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy doskonalące ).
 8. Możliwość wyjazdu na misję wojskową w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego,
 9. Możliwość wykupienia posiłków w stołówce wojskowej.

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Ankieta Personalna